Giáo Phận Hải Phòng

TOÀN NIÊN KINH NGUYỆN

Lời Nói Đầu

Những Điều Cần Biết

Phần thứ nhất_Các kinh đọc sáng tối ngày thường và Chúa Nhật

Kinh ban sáng ngày thường

Kinh ban tối ngày thường

Những kinh đọc ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng

Phần thứ hai_Ngắm các phép lần hạt

Ngắm Lần Hạt

Ngắm bảy sự đau đớn cùng bảy sự vui mừng Ông thánh Giuse

Ngắm bảy sự thương khó Đức Bà

Ngắm Đi Đàng Thánh Giá

Phần thứ ba_Các kinh cầu

Phần thứ tư_Kinh dọn mình và cám ơn khi chịu lễ

Phần thứ năm_Những kinh về Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh

Những kinh về Chúa Giêsu

Kinh về Chúa Thánh Thần

Những kinh về Đức Mẹ

Những kinh về Các Thánh

Phụ Chương

Kinh Bản

Những kinh đọc khi táng xác và nguyện giỗ

Kinh Đức Mẹ hằng cứu giúp

Ca vãn tháng dâng hoa

Ca vãn tháng Mân côi

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu

Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu

Các kinh nhu cầu khác nhau

Biên tập: BTT Tiền Chủng Viện