Phần thứ hai_Ngắm các phép lần hạt

Listen to this article

NGẮM CÁC PHÉP LẦN HẠT

Trở vể trang trước

Sách Toàn Niên Kinh Nguyện – Giáo Phận Hải Phòng

I. Phép Lần Hạt Mân Côi

A. Năm Sự Vui

B. Năm Sự Sáng

C. Năm Sự Thương

D. Năm Sự Mừng

II. Ngắm Bảy Sự Đau Đớn Cùng Bảy Sự Vui Mừng Ông Thánh Giuse

Kinh Ông Thánh Giuse

II. Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Bà

IV. Ngắm Đàng Thánh Giá

Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô Luận Giết Đức Chúa Giêsu

Nơi Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Nhất

Nơi Thứ Bốn: Đức Mẹ Gặp Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

Nơi Thứ Năm: Ông Simong Vác Thánh Giá Đỡ Đức Chúa Giêsu

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica Trao Khăn Cho Đức Chúa Giêsu Lọt Mặt

Nơi Thứ Bảy: Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Hai

Nơi Thứ Tám: Đức Chúa Giêsu Đứng Lại Yên Ủi Con Thành Giêrusalem

Nơi Thứ Chín: Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Ba

Nơi Thứ Mười: Quân Dữ Lột Áo Đức Chúa Giêsu

Nơi Thứ Mười Một: Quân Dữ Đóng Đanh Đức Chúa Giêsu

Nơi Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu Sinh Thì Trên Thánh Giá

Nơi Thứ Mười Ba:  Tháo Đanh Đức Chúa Giêsu Xuống Mà Phó Ở Tay Đức Mẹ

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng Xác Đức Chúa Giêsu Trong Hang Đá

***

I – PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI

A. NĂM SỰ VUI

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

B. NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

C. NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

D. NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

***

II – Ngắm Bảy sự đau đớn cùng bảy sự Vui Mừng ông thánh Giuse

Thứ nhất thì Ngắm: Khi Ông thánh Giuse đã kết bạn cùng Rất Thánh Đức Bà, mà người thấy nết na nhân đức Đức Bà thì tôn kính, cùng lấy sự được làm bạn với Đức Bà làm phúc trọng lắm. Song bởi Đức Bà rất khiêm nhường, chẳng tỏ ra cho Ông thánh Giuse biết sự mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời làm người. Cho nên khi Ông Thánh Giuse thấy Đức Bà có thai, thì chẳng hiểu sự ấy làm sao, Người biết tỏ Đức Bà rất trọn lành thanh tịnh, chẳng dám ngờ vực sự trái cho. nhưng mà Người nghi nan khốn cực trong lòng kể chẳng xiết,Người chẳng có tỏ cho ai biết sự ấy, một kêu van than thở cùng Đức Chúa Trời mà thôi. Đang khi Người sầu khổ khốn cực, toan lìa bỏ Đức Bà, thì Thiên thần hiện đến bảo Người : Đừng có nghi ngại nhận lấy Đức Bà làm bạn, vì chưng Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, cùng sẽ sinh con cực trọng vô cùng, là Con Đức Chúa Trời là Giêsu. Ông thánh Giuse biết sự Đức Bà được làm mẹ Con Đức Chúa Trời, và mình được làm cha nuôi Đức Chúa Giêsu, thì Người mừng rỡ biết là chừng nào. Xin Ông thánh Giuse cầu bầu cho chúng con, được giữ đạo nên, được chết lành trong tay Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Bà, như Ông thánh Giuse thuở xưa. Amen.

(Lạy Cha…Kính Mừng…Sáng Danh…)

Thứ hai thì ngắm: Khi Rất Thánh Đức Bà ở thành Belem đã đến ngày sinh, mà Ông thánh Giuse chẳng tìm được nhà cho Đức Bà trọ, phải đưa Người vào hang bò lừa, thì Ông thánh Giuse lấy làm đau đớn khốn cực lắm. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu vừa mới trong lòng Rất Thánh Đức Bà ngự ra trên máng cỏ, tức thì Ông thánh Giuse liền nghe tiếng Thiên thần bởi trời mà xuống hát mừng Chúa Cứu Thế ra đời, cùng thấy kẻ chăn chiên đến lạy mừng Đức Chúa Giêsu. Khỏi mấy ngày, thấy ba vua ở bên phương đông cũng đến thờ lạy Đức Chúa Giêsu, nhận Người là Chúa Trời đất muốn vật, và dâng của lễ trọng cho Người. Ông thánh Giuse thấy bấy nhiêu sự ấy, thì quên hết mọi sự lo buồn, cùng vui mừng biết là chừng nào. Xin Ông thánh Giuse cầu bầu cho chúng con, khi hết đời này được lên Thiên Đàng, nghe tiếng Thiên thần hát mừng Đức Chúa Giêsu, cùng được xem thấy sự cả sáng Người đời đời chằng cùng. Amen.

(Lạy Cha…Kính mừng…Sáng Danh…)

***

III – NGẮM BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC BÀ

Ngắm bảy sự thương khó Đức Bà, bảy Kinh Kính mừng chia ra làm bẩy phần:

       Thứ nhất thì ngắm: Khi ông Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: “Con Bà ngày sau nên như bia bắn và gươm sắc sẽ đâm qua lòng Bà”. Đức Mẹ nghe lời làm vậy, thì trọn đời những nhớ liên, và lo buồn đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Kính Mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

– Kính mừng Maria…

       Thứ hai thì ngắm: Khi Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Ychitô, mà người thương con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

– Kính mừng Maria…

       Thứ ba thì ngắm: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc và lo buồn đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, chớ còn đi đàng tội lỗi, mà mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.

– Kính mừng Maria…

       Thứ bốn thì ngắm: Khi Đức Mẹ theo con đi chịu chết, thấy con vác Thánh giá lên núi Calavariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. Amen.

– Kính mừng Maria…

       Thứ năm thì ngắm: Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời, như trối của trọng cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu cha trối cho con, mà giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

– Kính mừng Maria…

       Thứ sáu thì ngắm: Khi ông Giuse cùng ông Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống và trao cho Đức Mẹ. Khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên đỡ lấy xác Con, khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con phải mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì đầm đìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thế nào. Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

– Kính mừng Maria…

       Thứ bảy thì ngắm: Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như chết mà chôn một mồ cùng Con vậy. Vì khi trước còn xem thấy xác Con, mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, phương chi bây giờ chẳng còn xem thấy Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thể nào, như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện một Kinh Kính Mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con, được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen.

– Kính mừng Maria…

       TẠ: Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông Simêon nói: “Con Bà ngày sau nên như bia bắn và gươm sắc thâu qua lòng Bà”, thì chúng con xin cho được kính bảy sự thương khó Đức Bà cho liên, xin Đức Bà cầu cho chúng con được ích bởi ngắm bảy sự thương khó ấy mà ra, cùng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng con, cho ngày sau được hằng sống cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

***

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này,/ cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem/ cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng/ thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm,/ cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu,/ để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này,/ cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy,/ như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Sau mỗi nơi đọc kinh Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

Nơi thứ nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ là Vua cả trên trời dưới đất,/ là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời,/ mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội,/ cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Nơi thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chịu đánh nát cả và mình ra,/ cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con,/ như Thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu/ mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu nhiều sự khốn khó/ cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức,/ thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết,/ chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Nơi thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Mẹ,/ khi trước thấy Con ra đời/ thì Thiên Thần hát mừng,/ mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết,/ thì lòng Đức Mẹ đau đớn/ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con/ được lòng ăn năn đau đớn,/ và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Nơi thứ năm: Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết,/ thì nó bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi,/ nào con chiên Chúa con đâu hết,/ mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con/ cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng,/ như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Nơi thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica/ chẳng sợ quân dữ,/ một mến Đức Chúa Giêsu,/ mà thấy cả và mình máu chảy ra,/ thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con,/ như in vào khăn bà Veronica/ cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn/ gượng đi chẳng được,/ thì ngã xuống đất lần nữa,/ quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con/ được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Nơi thứ tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó,/ cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem/ như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con/ cùng các con chiên nước này,/ như yên ủi con thành Giêrusalem vậy,/ chớ để chúng con mồ côi làm chi.

Nơi thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ đã gần đến núi Calavariô,/ chẳng còn ai nhìn,/ máu đã chảy ra hết,/ thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong,/ hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết,/ chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết/ để cho xấu hổ cùng đau đớn,/ xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Nơi thứ mười một: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội con,/ xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh giá Chúa con,/ kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Nơi thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi,/ thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì,/ xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết,/ được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Nơi thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu,/ mà đem xác xuống/ cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình khỏi các tội,/ như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Nơi thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông Thánh Giuse,/ ông thánh Nicôđêmô,/ ông thánh Gioan,/ tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu,/ lấy thuốc thơm mà xức,/ lấy khăn sạch mà bọc,/ cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Gỉêsu chịu,/ nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con,/ như thuốc thơm/ và lòng sạch sẽ như khăn sạch,/ cùng lòng vững vàng như hang đá/ và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu.  Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng,/ như táng nhiệm ở đời này,/ cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

Trả lời